Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64420
Title: Một số lý thuyết về lãnh đạo, quản lý trên thế giới
Authors: Đỗ Minh Cương
Keywords: Lãnh đạo
Quản lý
Lý thuyết về lãnh đạo
Khoa học về lãnh đạo
Abstract: Khoa học về lãnh đạo, quản lý được hình thành và phát triển từ đầu thế kỷ XX đến nay đã sản sinh ra nhiều lý thuyết khác nhau về lãnh đạo, quản lý, đặc biệt ở các nước công nghiệp hóa sớm và việc áp dụng đã lan tỏa từ khu vực doanh nghiệp, kinh doanh sang khu vực nhà nước và xã hội. Bài viết phân tích một số lý thuyết quản lý và lãnh đạo; lý thuyết lãnh đạo dựa trên cơ sở tố chất; lý thuyết lãnh đạo dựa trên cơ sở hành vi; lý thuyết lãnh đạo dựa trên cơ sở quyền lực và sự ảnh hưởng; về cách đánh giá năng lực và cấp độ của nhà lãnh đạo; một số gợi ý cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2018-06-20
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.