Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64468
Title: Một số mô hình tổ chức chính quyền cơ sở trên thế giới
Authors: Phạm Ngọc Hà
Keywords: Chính quyền
Tổ chức chính quyền
Địa phương
Quyền dân chủ trực tiếp
Abstract: Tìm hiểu các mô hình chính quyền cơ sở, nhất là những biện pháp cải cách theo hướng tăng cường quyền dân chủ trực tiếp cho người dân, có thể giúp ích cho quá trình đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở Việt Nam, phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Bài viết phân tích ba mô hình tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các nước phương Tây; cải cách bộ máy chính quyền cơ sở ở Trung Quốc; tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở tại một số nước Đông Nam Á.
Issue Date: 2015-07-23
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.