Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64473
Title: Nghiên cứu vấn đề an ninh phi truyền thống vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Linh Khiếu
Keywords: An ninh
An ninh phi truyên thống
Dân tộc thiểu số
Thiểu số
Abstract: Các yếu tố an ninh phi truyền thống vùng dân tộc thiểu số đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến đời sống kinh tế - xã hội và sự phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước ta hiện nay. Bài viết phân tích các yếu tố an ninh phi truyền thống và các giải pháp hoàn thiện an ninh phi truyền thống ở khu vực dân tộc thiểu số.
Issue Date: 2018-08-17
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.