Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64490
Title: Phát triển thị trường công nghiệp: Từ kinh nghiệm của một số nước Đông Á và những vấn đề đặt ra với Việt Nam
Authors: Vũ Tiến Lộc, Phạm Thị Thu Hằng
Keywords: Việt Nam
Đông Á
Thị trường công nghiệp
Toàn cầu hóa
Giao dịch hàng hóa dịch vụ
Abstract: Toàn cầu hóa mở rộng bản đồ sản xuất, tạo nên cấu trúc mới của thị trường công nghiệp, giao dịch hàng hóa dịch vụ vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Bài viết phân tích phát triển thị trường công nghiệp gắn với chính sách phát triển công nghiệp; Việt Nam với phát triển thị trường công nghiệp.
Issue Date: 2018-07-20
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.