Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64495
Title: Nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay
Authors: Trần Văn Hoan
Keywords: Quân đội
Hậu cần quân đội
Đội ngũ cán bộ
Kinh tế thị trường
Abstract: Làm việc trong môi trường đặc thù, cán bộ hậu cần quân đội dễ bị tác động bởi mặt trái nền kinh tế thị trường, những cám dỗ lợi ích vật chất. Do đó, việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác của cán bộ hậu cần phải là việc làm thường xuyên, liên tục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội vừa “hồng”, vừa “chuyên”.
Issue Date: 2020-11-25
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.