Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64505
Title: Sức mạnh mềm trong một thế giới đang thay đổi
Authors: Nguyễn Hoa
Keywords: Thế giới
Vấn đề
Sự kiện
Sức mạnh mềm
Abstract: Lâu nay, sức mạnh mềm đã trở thành một nguồn “tài nguyên quyền lực” mới của quốc gia, có tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ đến quan hệ quốc tế. Bài viết phân tích khái niệm "sức mạnh mềm"; vai trò của sức mạnh mềm trong sức mạnh tổng hợp quốc gia; cạnh tranh sức mạnh mềm trên thế giới hiện nay.
Issue Date: 2020-01-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.