Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64507
Title: Tác động của biến đổi khí hậu đến hòa bình, an ninh quốc tế hiện nay và đề xuất đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn Việt Lâm
Keywords: Biến đổi khí hậu
An ninh toàn cầu
Việt Nam
Khí tượng
Tổ chức Khí tượng thế giới
WMO
Abstract: Biến đổi khí hậu đã và đang đặt ra những thách thức to lớn đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Với tốc độ gia tăng nhanh chóng, biến đổi khí hậu không những ngày càng tác động sâu rộng đến kinh tế, chính trị và mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Bài viết phân tích biến đổi khí hậu và những vấn đề đặt ra; thế giới thảo luận và xử lý các nguy cơ từ biến đổi khí hậu đối với hòa bình, an ninh quốc tế hiện nay; ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay và một số đề xuất gợi mở.
Issue Date: 2020-08-22
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.