Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64521
Title: Thấy gì qua cách ứng phó với khủng khoảng tài chính toàn cầu của các nước ASEAN
Authors: Nguyễn Ngọc Thanh, Phạm Thị Thanh Bình
Keywords: Ứng phó
Khủng khoảng tài chính
Tài chính toàn cầu
Tài chính
ASEAN
Abstract: Mặc dù khủng khoảng tài chính toàn cầu dường như đã qua đáy, nhưng nó vẫn đang để lại nhiều “thương tổn” cho các nền kinh tế. Tương lai phát triển của kinh tế thế giới đến đâu vẫn còn là một “ẩn số”. Bài viết phân tích cách ứng phó với khủng hoảng; triển vọng phát triển sau khủng hoảng.
Issue Date: 2010-03-04
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.