Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64522
Title: Thế giới 25 năm sau Chiến tranh lạnh: Một số nét nổi bật
Authors: Lê Thế Mẫu, Nguyễn Anh
Keywords: Chiến tranh lạnh
25 năm
Đơn cực
Hai cực
Xã hội chủ nghĩa
Tư bản chủ nghĩa
Abstract: Năm 1989 bức tường Béc-lin sụp đổ, năm 1991 Liên Xô tan rã, Chiến tranh lạnh kết thúc và cũng chấm dứt luôn sự tồn tại của trật tự thế giới hai cực, đối đầu, giữa hai khối nước xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa do hai quốc gia Liên Xô và Mỹ đứng đầu mỗi khối. Bài viết phân tích “Khoảnh khắc đơn cực”; xu thế toàn cầu hóa, liên kết, hội nhập quốc tế; hướng tới một trật tự thế giới mới.
Issue Date: 2017-01-04
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.