Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64530
Title: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Authors: Lương Cường
Keywords: Quốc phòng - An ninh
Quân đội nhân dân Việt Nam
Quốc phòng toàn dân
Hệ thống pháp luật
Cơ chế
Chính sách về quốc phòng
Abstract: Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng, nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm, đường lối quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bài viết phân tích những bước phát triển quan trọng về nhận thức, tư duy lý luận và chỉ đạo hoạt động thực tiễn của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Issue Date: 2020-02-13
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.