Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64530
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorLương Cường-
dc.date.issued2020-02-13-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64530-
dc.description.abstractNhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng, nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm, đường lối quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bài viết phân tích những bước phát triển quan trọng về nhận thức, tư duy lý luận và chỉ đạo hoạt động thực tiễn của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.-
dc.format.extent11 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectQuốc phòng - An ninhvi
dc.subjectQuân đội nhân dân Việt Namvi
dc.subjectQuốc phòng toàn dânvi
dc.subjectHệ thống pháp luậtvi
dc.subjectCơ chếvi
dc.subjectChính sách về quốc phòngvi
dc.titleTiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mớivi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodTạp chí điện tử Cộng sản-
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.