Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64531
Title: Tiếp tục thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu
Authors: Thông tấn xã Việt Nam
Keywords: Hợp tác
Liên kết kinh tế
Kinh tế khu vực
Kinh tế toàn cầu
Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương
APEC
Abstract: Bài viết phân tích sự thúc đẩy tự do hóa kinh tế, thương mại, đầu tư; Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò khởi xướng, điều phối; tận dụng cơ hội tăng trưởng bao trùm, phát huy tương lai số.
Issue Date: 2018-11-15
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.