Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64538
Title: Vấn đề tích tụ ruộng đất trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - Kinh nghiệm nước ngoài và bài học cho Việt Nam
Authors: Lê Văn Lai
Keywords: Ruộng đất
Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Nông nghiệp
Tích tụ ruộng đất
Abstract: Công nghiệp hóa nông nghiệp trên thế giới, do quy mô ruộng đất ban đầu của nông hộ ở mỗi nước khác nhau nên giải pháp tập trung ruộng đất có những điểm khác biệt. Bài viết phân tích liền vùng, cùng trà, khác chủ - kinh nghiệm của Nhật Bản, Đài Loan; những mô hình tiên phong ở Việt Nam; những yêu cầu chung để thúc đẩy sản xuất tập trung ở nông thôn nước ta; để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hiện nay.
Issue Date: 2010-08-11
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.