Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64545
Title: Về hội nhập quốc tế và tham gia tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam
Authors: Nguyễn Mạnh Hùng
Keywords: Chiến lược phát triển
Kinh tế - xã hội
Toàn cầu hóa
Hội nhập quốc tế
Abstract: Trong công cuộc phát triển đất nước, Việt Nam đẩy mạnh quá trình toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Bài viết phân tích quá trình nhận thức về “toàn cầu hóa” và “hội nhập quốc tế”; bối cảnh mới của “toàn cầu hóa” hiện nay; yêu cầu đặt ra đối với quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2021-02-18
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.