Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64555
Title: Xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại toàn diện, hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ
Authors: Phạm Quang Hiệu
Keywords: Công tác cán bộ
Đối ngoại đa phương
Công tác đối ngoại
Ngoại giao toàn diện
Abstract: Công tác đối ngoại thời gian qua luôn được đánh giá là một trong những “điểm sáng”, đóng góp không nhỏ vào thành công chung của đất nước. Bài viết phân tích những thách thức cũ, vận hội mới và vai trò tiên phong của đối ngoại Việt Nam; yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại chuyên nghiệp, hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ; chiến lược hiện đại hóa ngành ngoại giao và định hướng xây dựng nguồn nhân lực hiện đại; một số khuyến nghị chính sách phát triển nguồn nhân lực ngoại giao hiện đại.
Issue Date: 2021-04-22
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.