Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64571
Title: Tạo dựng tương lai chung trong một thế giới bị chia rẽ
Authors: Tạp chí điện tử Cộng sản
Keywords: Thế giới bị chia rẽ
Tương lai chung
Hơp tác đa phương
Abstract: Bài viết phân tích việc hơp tác đa phương nhăm giải quyết những thách thức toàn cầu, bảo vệ tự do hóa thương mại; sự ủng hộ tự do thương mại công bằng; Mỹ vẫn khẳng định chính sách "Nước Mỹ trước tiên"; Paris muốn trở thành trung tâm tài chính quan trọng nhất của châu Âu.
Issue Date: 2018-01-28
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.