Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64581
Title: Bàn về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong làn sóng đại dịch Covid19 lần thứ 4 ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Tô Công Nguyên Bảo
Keywords: Kinh tế
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Đại dịch Covid19
Covid19
Hỗ trợ doanh nghiệp
Chính sách
Chính sách kinh tế
Doanh nghiệp
Abstract: Tác giả phân tích tình hình, bối cảnh vĩ mô của kinh tế VN, đánh giá, phân tích sức khỏe doanh nghiệp và các vấn đề xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid; từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Issue Date: 2021
Type: Báo cáo
Method: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.