Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64585
Title: Nghiên cứu biểu diễn và nhận dạng đối tượng chuyển động dựa trên đại số hình học bảo giác và học máy
Authors: Nguyễn Năng Hùng Vân
Keywords: Hình học bảo giác
Nhận dạng đối tượng chuyển động
Học máy
Nghiên cứu biểu diễn
Abstract: Luận án đề xuất phương pháp phân cụm dữ liệu bằng cách sử dụng đại số hình học bảo giác kết hợp với mô hình Markov ẩn để huấn luyện và nhận dạng. Cụ thể là: - Hàm mật độ xác suất của phân phối Gauss biểu diễn dữ liệu bằng cách tối ưu khoảng cách từ điểm đến vectơ trung bình và phân phối dữ liệu thường gom cụm với nhau dạng hình núi, tức là dữ liệu gần tâm được phân bố dày hơn và dữ liệu xa tâm thì phân bố thưa hơn. Nên khi dữ liệu phân bố phức tạp trong không gian như hình cong hay siêu cầu thì hàm mật độ Gauss thường biểu diễn không chính xác. Vì vậy, luận án đề xuất phương pháp kết hợp CGA với hàm mật độ Gauss để biểu diễn các đối tượng chuyển động có phân bố dữ liệu phức tạp trong không gian. - Phương pháp phân cụm dữ liệu sử dụng thuật toán k-means để phân tách dữ liệu thành cụm dựa vào bài toán tối ưu khoảng cách Euclidean từ điểm đến trọng tâm của cụm, tức là khoảng cách từ một điểm đến một điểm trong mặt phẳng. Luận án đề xuất phân cụm dữ liệu sử dụng đại số hình học bảo giác để tối ưu khoảng cách từ điểm đến trọng tâm (vectơ đại diện) của cụm có thể là điểm, mặt phẳng hoặc siêu cầu trong không gian CGA. Vì vậy, trong trường hợp dữ liệu phân bố phức tạp như hình cầu hoặc hình cong thì đề xuất này biểu diễn rất chính xác.
Advisor: Kanta Tachibana, Phạm Minh Tuấn
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 110 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Đà Nẵng
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • 01_NG_NANG_HUNG_VAN_Toanvan_Luanan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 02_NG_NANG_HUNG_VAN_TomTat_LuanAn_Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 03_NG_NANG_HUNG_VAN_TomTat_LuanAn_Eng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 04_NG_NANG_HUNG_VAN_Trich_yeu_Luanan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 325,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 05_NG_NANG_HUNG_VAN_DongGopMoi_Luanan.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 135,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.