Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64587
Title: Bài chuyên về chính sách thuế/ngân hàng đối với doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch
Authors: Phan Mai Trang
Keywords: Chính sách
Chính sách thuế
Thuế
Ngân hàng
Doanh nghiệp
Đại dịch covid19
Abstract: Bài viết phân tích kết quả đạt được từ các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ngành ngân hàng đã được triển khai, đồng thời, đưa ra nhận định về một số khó khăn, thách thức trong việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp của ngành ngân hàng, qua đó đề xuất, kiến nghị một số giải pháp.
Issue Date: 2021
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 10 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.