Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64592
Title: Lao động, việc làm trong đại dịch Covid19: thực trạng và kiến nghị
Authors: Nguyễn Văn Thuật
Keywords: Lao động
Việc làm
Đại dịch Covid-19
Covid-19
Thực trạng
Kiến nghị
Abstract: Tác giả phân tích, đánh giá tình hình lao động, việc làm 2020 – 2021, dự báo tình hình lao động việc làm của năm 2022, qua đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm giải quyết vấn đề này.
Issue Date: 2021
Type: Báo cáo
Extent: 7 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.