Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64628
Title: Dấu hiệu định tội, định khung đối với tội gây ô nhiễm môi trường trong pháp luật hình sự
Authors: Ngô Ngọc Diễm, Trần Quang Minh
Keywords: Pháp luật
Ô nhiễm môi trường
Pháp luật hình sự
Tội gây ô nhiễm môi trường
Trách nhiệm hình sự
Pháp nhân thương mại
Abstract: Bài viết phân tích các dấu hiệu định tối, dấu hiệu định khung liên quan đến việc định tội, định khung đối với tội gây ô nhiễm môi trường trong pháp luật hình sự.
Issue Date: 2021
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Toà án Nhân dân, số 10 (kỳ 1 tháng 5) năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Toà án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.