Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64637
Title: Nghiên cứu phương pháp chuyển đổi giữa mô hình mức khái niệm và ontology
Authors: Võ Hoàng Liên Minh
Keywords: Phương pháp chuyển đổi
Mô hình mức khái niệm
Ontology
Abstract: Luận án đã đề xuất các quy tắc chuyển đổi bổ sung từ mô hình ER mở rộng sang OWL ontology, như: chuyển đổi tập thực thể yếu và mối quan hệ định danh, chuyển đổi mối quan hệ phản xạ, chuyển đổi các thành phần có yếu tố thời gian của mô hình TimeER,... Luận án đã đề xuất các quy tắc chuyển đổi bổ sung từ lược đồ lớp UML sang OWL ontology, bao gồm các quy tắc chuyển đổi cho các thành phần sau: thuộc tính có kiểu dữ liệu là lớp, thuộc tính có cấu trúc, các mối quan hệ kết hợp có lớp kết hợp, quan hệ kết hợp có yếu tố hạn định,... Luận án đã đề xuất các quy tắc trích xuất bổ sung nhằm cho phép trích xuất một mô hình mức khái niệm từ một OWL ontology cho trước, cụ thể là các quy tắc trích xuất cho các mô hình ER mở rộng và các lược đồ lớp UML.
Advisor: Hoàng Quang, Hoàng Hữu Hạnh
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 155 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • LuanVan-ver8.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,9 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 16. Tom tat luan_an_Vie.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 909,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 16. Tom tat luan_an_Eng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 963,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6. Thong tin dong gop moi cua Luan an - Vie.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 200,64 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6. Thong tin dong gop moi cua Luan an - Eng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 67,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.