Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64644
Title: Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
Authors: Vũ Ngọc Anh
Keywords: Quản lý nợ xấu
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
Ngân hàng
Việt Nam
Abstract: Bằng khung lý thuyết được xây dựng chặt chẽ, luận án đã vận dụng để phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam thông qua mô hình kinh tế lượng, với sự khảo sát, phỏng vấn các nhà quản lý và nhà khoa học để tổng hợp và phân tích số liệu. Với các phương pháp đó luận án đã chỉ ra một cách đầy đủ, toàn diện mức độ đạt được và hạn chế trong thực trạng quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam trong giai đoạn 2015 - 2020. Đây là phương pháp đánh giá thực trạng có nhiều ưu điểm hơn so với các công trình có đề tài tương tự đã công bố và có những kết quả nghiên cứu thực trạng đáng tin cậy đề xuất các giải pháp mới, nội dung tiên tiến, hiện đại nhằm tăng cường công tác quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam đến năm 2030 như: Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy và trao đổi thông tin trong quản lý nợ xấu, Chú trọng chính sách tài chính đầu tư cho hoạt động quản lý nợ xấu, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào quản lý nợ xấu …
Advisor: Hà Minh Sơn, Đỗ Đình Thu
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 234 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Tài chính, Bộ Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án Ngọc Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tóm tắt (TV) Ngọc Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 508,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tom tat LA (TA) Ngọc Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 429,47 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Kết luận mới LA NA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 187,53 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • New conclusion Ngọc Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 58,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.