Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64673
Title: Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Authors: Võ Thị Phương Nhung
Keywords: Lâm nghiệp
Phát triển lâm nghiệp bền vững
Hà Tĩnh
Abstract: Luận án cung cấp cơ sở dữ liệu về thực trạng phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững của tỉnh Hà Tĩnh. Luận án đã áp dụng tổng hợp các phương pháp phân tích định tính và định lượng để đánh giá thực trạng, nhận diện các nhân tố ảnh hưởng; áp dụng bộ tiêu chí đề xuất để đánh giá tính bền vững của phát triển lâm nghiệp. Luận án đã đề xuất hệ thống giải pháp thúc đẩy sự phát triển và tăng cường tính bền vững trong phát triển lâm nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh.
Advisor: Nguyễn Văn Tuấn
Issue Date: 2021
Type: Luận văn
Luận án
Extent: 208 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luanan_NCS.VoThiPhuongNhung_DHLN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTatLuanAn (tiengViet)_ncs.VoThiPhuongNhung_DHLN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 501,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTatLuanAn (tiengAnh)_ncs.VoThiPhuongNhung_DHLN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 327,99 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TrichYeuLuanAn(Viet-Anh)_ncs.VoThiPhuongNhung_DHLN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 226,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • ThongTinDongGopMoi(Viet-Anh)_ncs.VoThiPhuongNhung_DHLN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 306,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.