Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64680
Title: Bảo đảm chăm sóc y tế cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Authors: Bích Điểm
Keywords: Bảo đảm chăm sóc y tế
Chăm sóc y tế
Đồng bào các dân tộc thiểu số
Dân tộc thiểu số
Abstract: Bài viết trình bày những chính sách hỗ trợ cụ thể để tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; miễn giảm, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh thông qua các hình thức như cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ một phần kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và các hình thức hỗ trợ khác. Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Issue Date: 2017-12-15
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.