Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64696
Title: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vấn đề cung, cầu lao động của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020
Authors: Bùi Kiến Thường, Phạm Thị Thúy
Keywords: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Vấn đề cung, cầu lao động
Vấn đề cung, cầu lao động của doanh nghiệp
Lao động của doanh nghiệp Việt Nam
Cung, cầu lao động
Abstract: Loài người đang bước vào kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (hay còn gọi là cách mạng 4.0) với những tác động được dự báo là nhanh, mạnh và rộng khắp chưa từng có trong lịch sử. Từ cuộc cách mạng lần này, vấn đề lao động và việc làm ở Việt Nam được dự báo sẽ có sự biến động lớn. Bài viết trình bày những tác động, những đặc điểm cơ bản, cung, cầu nhân lực của các doanh nhiệp ở Việt Nam, khó khăn mà các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2018-01-31
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.