Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64699
Title: Chăm sóc y tế cho người cao tuổi: Trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội
Authors: 
Keywords: Chăm sóc y tế cho người cao tuổi
Chăm sóc người cao tuổi
Trách nhiệm của Nhà nước
Trách nhiệm của gia đình
Trách nhiệm xã hội
Chăm sóc y tế
Người cao tuổi
Abstract: Già hoá dân số đang nổi lên là một trong những thách thức mang tính toàn cầu. Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và hiện có khoảng 10,1 triệu người cao tuổi, chiếm 11% dân số. Riêng số người từ 80 tuổi trở lên là 2 triệu người. Dự báo đến năm 2030, tỷ trọng người cao tuổi Việt Nam chiếm 17% và năm 2050 là 25% dân số. Bài viết trình bày về thực trạng về bệnh tật của người cao tuổi, hệ thống cơ sở khám chữa bệnh cho người cao tuổi và đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017- 2025 ở Việt Nam.
Issue Date: 2017-10-02
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.