Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64704
Title: Chính sách dân tộc của Việt Nam qua 35 năm đổi mới
Authors: Nguyễn Thị Thu Thanh
Keywords: Chính sách dân tộc
Dân tộc
Chính sách dân tộc của Việt Nam
35 năm đổi mới
Abstract: Trong mỗi giai đoạn lịch sử, chính sách dân tộc của Việt Nam luôn được bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, các nguyên tắc, quan điểm cơ bản về vấn đề dân tộc tiếp tục được khẳng định và bổ sung nhằm phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bài viết trình bày những nhận thức mới, tư duy mới về vấn đề dân tộc của Đảng; chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi; một số giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi chính sách dân tộc trong thời gian tới.
Issue Date: 2021-04-03
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.