Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64706
Title: Chuyển giao công nghệ trong điều kiện hiện nay ở nước ta
Authors: Nguyễn Thị Hương
Keywords: Chuyển giao công nghệ
Công nghệ
Abstract: Trong thời đại ngày nay, quan hệ kinh tế giữa các nước là vấn đề cần thiết và tất yếu trên cơ sở tận dụng lợi thế so sánh của từng nước nói riêng. Một trong vấn đề quan trọng của quan hệ kinh tế giữa các nước ngày nay đặc biệt giữa các nước tiên tiến, các nước đang phát triển với các nước nông nghiệp lạc hậu là vấn đề chuyển giao công nghệ (CGCN). Bài viết trình bày nguồn gốc chuyển giao công nghệ, thị trường chuyển giao công nghệ và một số thành tựu và hạn chế chuyển giao công nghệ hiện nay.
Issue Date: 2019-03-21
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.