Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64718
Title: Một số góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Góp ý
Dự thảo
Luật sở hữu trí tuệ
Quyền tác giả
Sở hữu trí tuệ
Xâm phạm Quyền tác giả
Abstract: Tổng hợp các ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT), gồm: Về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghệ, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước; Thu hẹp các hành vi xâm phạm quyền SHTT bị xử phạt vi phạm hành chính); Góp ý đối với những nội dung cụ thể (Về các quy định sửa đổi, bổ sung về quyền tác giả và quyền liên quan; Về các quy định sửa đổi, bổ sung về sở hữu công nghiệp; Về các quy định sửa đổi, bổ sung về giống cây trồng); và một số đề xuất cụ thể.
Issue Date: 2021
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 31 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Van phòng Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.