Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64719
Title: Một số góp ý đối với dự thảo luật Thi đua - khen thưởng (sửa đổi)
Authors: Viện Nghiên cứu Lập pháp
Keywords: Góp ý
Dự thảo
Thi đua
Khen thưởng
Thi đua-khen thưởng
Abstract: Tổng hợp các ý kiến góp ý tại Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi)” do Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp với Ủy ban Xã hội tổ chức. Chuyên đề cung cấp thông tin về một số vấn đề cần quan tâm khi sửa đổi luật liên quan đến quan điểm tiếp cận chính sách, việc xây dựng chính sách cần cụ thể hóa, phù hợp với từng loại hình khen thưởng, trong đó, khen thưởng dựa vào kết quả, hiệu quả, mức độ hoàn thành công việc; đảm bảo sự tương xứng giữa “khen” và “thưởng”; một số góp ý vào các Điều 3, 4, 6, 17, Từ Điều 18 đến Điều 28, Điều 31, 64, 79, 82, 83, 85, 93 của dự thảo Luật.
Issue Date: 2021
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 22 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu Lập pháp
Language: vi
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu Lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.