Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64720
Title: Một số góp ý đối với dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
Authors: Viện Nghiên cứu Lập pháp
Keywords: Góp ý
Dự thảo
Luật Kinh doanh bảo hiểm
Kinh doanh
Bảo hiểm
Abstract: Tổng hợp những ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (KDBH) (sửa đổi) tại Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)”, bao gồm các nội dung như: Hợp đồng bảo hiểm; bảo hiểm bắt buộc; bảo hiểm vi mô; bảo đảm an toàn, phòng ngừa tổn thất, phòng chống gian lận và bảo vệ đối tượng được bảo hiểm; thủ tục hành chính; hướng dẫn thi hành (nhiều nội dung thực chất là ủy quyền lập pháp).
Issue Date: 2021
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 34 trang, pdf
Method: Viện nghiên cứu Lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện nghiên cứu Lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.