Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64721
Title: Cơ sở lý luận và thực tiễn tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội trong bối cảnh hiện nay
Authors: Viện Nghiên cứu Lập pháp
Keywords: Cơ sở lý luận
Thực tiễn
Quốc hội
Kỳ họp Quốc hội
Abstract: Nội dung là kết quả chính và những đóng góp mới của đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội trong bối cảnh hiện nay” như: khái quát lý luận về kỳ họp Quốc hội, khuôn khổ pháp lý về kỳ họp Quốc hội, những hạn chế, bất cập và kiến nghị 27 nhóm giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng kỳ họp Quốc hội.
Issue Date: 2021
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 19 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu Lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu Lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.