Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64724
Title: Tái thiết tốt hơn nhờ mô hình kinh tế tuần hoàn cơ hội cho các quốc gia Đông Nam Á
Authors: Tổ chức Hanns Seidel Foundation
Keywords: Tái thiết
Mô hình
Kinh tế tuần hoàn
Đông Nam Á
Abstract: Bài viết iới thiệu khái niệm kinh tế tuần hoàn và giải thích vai trò của nó đối với phát triển bền vững theo nghĩa rộng, đặc biệt là tầm quan trọng của mô hình này đối với các nước thu nhập thấp và trung bình. Nó cho thấy cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn có thể giúp giảm nhẹ những căng thẳng đang tồn tại giữa các mục tiêu phát triển bền vững khác nhau, chẳng hạn như giữa các Mục tiêu Phát triển Bền vững khác nhau và giữa các chỉ tiêu của chúng. Bài viết cũng đi sâu xem xét khu vực Đông Nam Á thông qua đánh giá cách các quốc gia thành viên ASEAN lồng ghép cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn vào các chính sách quốc gia, và cách mô hình này đang dần được lồng vào các khuôn khổ hợp tác khu vực của ASEAN ; lý do tại sao nên áp dụng mô hình này vào quá trình phục hồi sau COVID-19 của khu vực ASEAN, giúp xây dựng nền kinh tế có tính bao trùm và có khả năng chống chịu tốt hơn.
Issue Date: 2021
Type: Báo cáo
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tổ chức Hanns Seidel Foundation
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tổ chức Hanns Seidel Foundation
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.