Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64731
Title: Tổng hợp thông tin, số liệu về lĩnh vực kinh tế 9 tháng đầu năm 2021
Authors: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Keywords: Tổng hợp
Kinh tế
9 tháng đầu năm
2021
Việt Nam
Kinh tế Việt Nam
Abstract: Chuyên đề tổng hợp, thống kê thông tin, số liệu nổi bật về kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2021 từ cơ sở dữ liệu của Thư viện Quốc hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang thông tin điện tử chính thức của các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế.
Issue Date: 2021
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 39 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.