Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64732
Title: Một số góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
Authors: Viện Nghiên cứu Lập pháp
Keywords: Luật Thống kê
Dự thảo Luật
Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia
Danh mục chỉ tiêu thống kê
Abstract: Chuyên đề tổng hợp, tập hợp ý kiến tham vấn của các chuyên gia, các nhà khoa học tại Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê” do Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức ngày 9/9/2021.
Issue Date: 2021
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 45 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu Lập pháp
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu Lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.