Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64735
Title: Các chính sách về Y tế của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch COVID–19 và một số đề xuất khuyến nghị
Authors: Trần Thị Mai Oanh
Keywords: Covid-19
Chính sách y tế
Chính sách y tế của Việt Nam
Abstract: Tác giả phân tích thực trạng y tế dự phòng ở Việt Nam hiện nay; vai trò của y tế dự phòng và công cộng trong đại dịch Covid-19; và một số kiến nghị liên quan.
Issue Date: 2021
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 32 trang, pdf
Method: Viện Chiến lược và Chính sách y tế
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Chiến lược và Chính sách y tế
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.