Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64738
Title: Đổi mới mô hình tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đỗ Hoàng Ánh
Keywords: Mô hình tổ chức
Đổi mới mô hình tổ chức
Đơn vị sự nghiệp công lập
Lĩnh vực y tế
Abstract: Ngành y tế Việt Nam dù đạt được nhiều thành tựu quan trọng, là điểm sáng về thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, nhưng cũng đang phải đối diện với những thách thức mới, đặc biệt là trước những thách thức đến từ sự già hóa dân số, biến đổi mô hình bệnh tật, an toàn thực phẩm, biến đổi khí hậu toàn cầu và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân tăng cao. Bài viết trình bày thực trạng của mô hình tổ chức y tế hiện nay và kiến nghị đổi mới mô hình tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế với việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu tình hình mới hiện nay.
Issue Date: 2020-11-03
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.