Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64755
Title: Giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta
Authors: Hoàng Thị Hương
Keywords: Bản sắc văn hóa
Dân tộc thiểu số
Xây dựng nông thôn mới
Nông thôn mới
Abstract: Trong quá trình phát triển, nhất là xây dựng nông thôn mới hiện nay, việc giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số là một chủ trương đúng đắn của Đảng ta nhằm hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn là đồng bào các dân tộc thiểu số. Bài viết trình bày một số vấn đề đặt ra đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay và giải pháp thúc đẩy và nâng cao hiệu quả giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.
Issue Date: 2017-06-14
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.