Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64757
Title: Hoàn thiện thể chế văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Authors: Bùi Hoài Sơn
Keywords: Hoàn thiện thể chế văn hóa
Thể chế văn hóa
Phát triển bền vững
Abstract: Bài viết trình bày những yêu cầu bức thiết được đặt ra đối với văn hóa Việt Nam là cần hoàn thiện thể chế văn hóa cho phù hợp với những điều kiện mới và để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Issue Date: 2019-07-19
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.