Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64772
Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc có điều kiện kinh tế khó khăn
Authors: Quan Thị Cẩm Ninh
Keywords: Đồng bào dân tộc
Hệ thống chính trị
Miền núi
Vùng đồng bào dân tộc
Abstract: Bài viết trình bày sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở các xã để đáp ứng với yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc; và những bất cập, hạn chế về vấn đề này.
Issue Date: 2018-09-17
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.