Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64777
Title: Một số vấn đề về nhân lực chất lượng cao trong phát triển vùng Tây Nam Bộ
Authors: Nguyễn Đức Chiện
Keywords: Nhân lực
Nhân lực chất lượng cao
Tây Nam Bộ
Abstract: Theo Báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2014, Tây Nam Bộ có nguồn nhân lực dồi dào về số lượng, chiếm 19,1% lực lượng lao động của cả nước nhưng hạn chế về chất lượng. Dân số vùng Tây Nam Bộ hiện nay khoảng 18 triệu người với 11,4 triệu lao động và vào năm 2020 sẽ có khoảng 18,7 triệu người với hơn 12,6 triệu lao động. Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào mọi mặt của đời sống xã hội thì nhân lực chất lượng cao sẽ càng có vai trò quan trọng đối với phát triển vùng Tây Nam Bộ. Bào viết trình bày về nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển vùng Tây Nam Bộ và một số vấn đề đặt ra và giải pháp.
Issue Date: 2019-10-27
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.