Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64780
Title: Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông
Authors: Nguyễn Thị Nghĩa
Keywords: Nâng cao chất lượng giáo dục
Giáo dục
Chất lượng giáo dục
Giáo dục phổ thông
Abstract: Bài viết trình bày kết quả giáo dục Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể về quy mô, chất lượng giáo dục, góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, trong đó có giáo dục phổ thông.
Issue Date: 2017-12-19
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông_TCCS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 393,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.