Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64781
Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu về chăm sóc sức khỏe nhân dân
Authors: Huy Tuấn
Keywords: Chất lượng nguồn nhân lực y tế
Nguồn nhân lực y tế
Nhân lực y tế
Chăm sóc sức khỏe nhân dân
Sức khỏe nhân dân
Abstract: Kế hoạch phát triển nhân lực ngành y tế giai đoạn 2015 - 2020 được Bộ Y tế phê duyệt (tháng 7-2015) phấn đấu đến năm 2020 có 9 bác sĩ, 2 dược sĩ đại học và 16 điều dưỡng/1 vạn dân. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nhân lực ngành y tế nước ta hiện chưa đáp ứng được yêu cầu cả về mặt số lượng cũng như chất lượng. Trước thực trạng đó, cần có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế trong thời gian tới. Bài viết trình bày số lượng và chất lượng nhân lực y tế được cải thiện, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập và các giải pháp cần triển khai đồng bộ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế.
Issue Date: 2017-03-17
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.