Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64799
Title: Ngành y tế Việt Nam nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân
Authors: Hoàng Long
Keywords: Ngành y tế Việt Nam
Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân
Chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân
Chăm sóc sức khỏe người dân
Abstract: Y tế là ngành đặc thù, liên quan đến sức khỏe, tính mạng của con người. Trong những năm qua, ngành y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhằm hướng tới mục tiêu tất cả vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân và sự hài lòng của người bệnh.
Issue Date: 2017-12-13
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.