Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64800
Title: Một số kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chiến lược công tác dân tộc và những vấn đề đặt ra
Authors: Trần Trung, Lê Thanh Bình
Keywords: Công tác dân tộc
Chiến lược công tác dân tộc
Dân tộc
Abstract: Để phát triển toàn diện và bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi - địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái của đất nước; đồng thời là cửa ngõ giao lưu với các nước láng giềng và khu vực, ngày 12-3-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 (gọi tắt là Chiến lược). Tiếp đó, ngày 04-12-2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2356/QĐ- TTg về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 với 9 nhiệm vụ chủ yếu và 57 đề án, chương trình được giao cho 14 bộ, ngành chịu trách nhiệm thực hiện. Bài viết trình bày những kết quả và những hạn chế sau 5 năm thực hiện các chính sách của Chiến lược công tác dân tộc và đề xuất một số giải pháp thực hiện.
Issue Date: 2019-02-13
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.