Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64813
Title: Phát triển văn hóa - nghệ thuật nhìn từ phương diện phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội
Authors: Bùi Hoài Sơn
Keywords: Văn hóa-nghệ thuật
Phúc lợi xã hội
Dịch vụ xã hội
Abstract: Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, việc tăng cường phúc lợi xã hội ngày càng trở nên cần thiết, góp phần đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người dân, trong đó có nhu cầu văn hóa. Do đó, việc nghiên cứu các vấn đề về phát triển văn hóa - nghệ thuật nhìn từ phương diện phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Bài viết trình bày mục tiêu của văn hóa - nghệ thuật nhìn từ phương diện phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội Vai trò của văn hóa - nghệ thuật đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và một số giải pháp phát triển văn hóa - nghệ thuật thời gian tới.
Issue Date: 2021-01-27
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.