Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64816
Title: Phát triển y học gia đình gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng y tế cơ sở
Authors: Lương Ngọc Khuê
Keywords: Phát triển y học gia đình
Y học gia đình
Y tế cơ sở
Chất lượng y tế cơ sở
Abstract: Việt Nam hiện có mạng lưới y tế cơ sở rộng khắp tại 11.162 trạm y tế xã, phường, thị trấn trong cả nước. Những năm qua, y tế tuyến cơ sở đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Trong bối cảnh mô hình bệnh tật đang có nhiều thay đổi, đòi hỏi y tế tuyến cơ sở phải thay đổi nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo đó, phát triển y học gia đình gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng y tế cơ sở là một trong những giải pháp mà ngành y tế cần triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng ngay từ tuyến cơ sở. Bài viết trình bày mô hình bác sỹ gia đình dành cho tuyến cơ sở và việc nâng cao chất lượng y tế cơ sở.
Issue Date: 2019-05-22
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.