Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64821
Title: Quản lý phát triển xã hội trên phương diện lao động, việc làm
Authors: Phạm Quang Minh, Nguyễn Tuấn Anh
Keywords: Quản lý phát triển xã hội
Phát triển xã hội
Lao động
Phương diện lao động
Việc làm
Abstract: Mục tiêu chung của quản lý phát triển xã hội là nhằm thúc đẩy sự phát triển xã hội một cách hiệu quả, công bằng, bền vững; cải thiện điều kiện sống của người dân; sử dụng hiệu quả nguồn lực công; cải thiện các chính sách, dịch vụ công. Hướng tới mục tiêu trên, một trong những điểm quan trọng của quản lý phát triển xã hội là giải quyết các vấn đề xã hội, nhất là những vấn đề có thể tạo nên rủi ro, hoặc cản trở sự phát triển bền vững của xã hội. Khuôn khổ của bài viết bàn về vai trò lãnh đạo của Đảng và kết quả hoạt động quản lý phát triển xã hội trên phương diện lao động, việc làm ở một số địa phương; phân tích những vấn đề đặt ra liên quan đến lao động, việc làm ở các địa phương và nêu một số đề xuất, giải pháp đối với các vấn đề này
Issue Date: 2019-07-04
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.