Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64822
Title: Sức khỏe và các yếu tố quyết định sức khỏe
Authors: Trương Thị Thanh Quý
Keywords: Sức khỏe
Yếu tố quyết định sức khỏe
Abstract: Những mối quan hệ trong hoạt động chăm sóc sức khỏe con người của y học xã hội, tổ chức y tế, y tế công cộng được thể hiện bằng hệ thống những chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để thực hiện được vai trò chiến lược này, việc tiếp cận các khái niệm sức khỏe từ các góc độ khác nhau và chỉ ra những yếu tố quyết định đến sức khỏe là thực sự cần thiết. Bài viết trình bày về sức khỏe và giá trị của sức khỏe; những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.
Issue Date: 2017-04-13
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.